Woningcorporatie, ken uw rechten ten opzichte van de gemeente

Woningcorporatie, ken uw rechten ten opzichte van de gemeente

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties verkeren in een bijzondere positie. Anders dan bijvoorbeeld institutionele beleggers zitten zij ‘vast’ aan een gemeente. Daarnaast rusten er op woningcorporaties allerlei verplichtingen met betrekking tot sociale huisvesting, is er steeds minder geld en ligt de sector onder een vergrootglas. Kortom: geen gemakkelijke positie.

Des te belangrijker is het om goed te weten wat een gemeente wel en niet van u als corporatie mag verlangen. Hieronder ga ik in op enkele vragen die ik de afgelopen tijd meerdere malen voorbij heb zien komen.

Mag de gemeente verlangen dat u woningen onder de EPC-norm uit het Bouwbesluit bouwt? 
Antwoord: Nee
Artikel 122 Woningwet verbiedt een gemeente namelijk om een overeenkomst te sluiten met betrekking tot onderwerpen die in het Bouwbesluit of de Wabo zijn geregeld. Nu het Bouwbesluit regelt aan welke EPC-norm woningen moeten voldoen, mag een gemeente in een overeenkomst met een corporatie geen verdergaande eisen opleggen. Doet een gemeente dat toch, dan is een corporatie daar niet aan gebonden en kan de gemeente geen nakoming vorderen.

Mag de gemeente verlangen dat u meebetaalt aan het onderhoud van wegen?
Antwoord: Dat hangt af van de weg
De meeste wegen zijn openbare wegen. Uit artikel 15 van de Wegenwet volgt dat als de gemeente de weg tot een openbare weg heeft bestemd zij die zelf moet onderhouden. Daarnaast is in artikel 16 bepaald dat de gemeente ervoor dient te zorgen dat wegen in een goede staat verkeren (met uitzondering van wegen die door het Rijk, de provincie of het waterschap moeten worden onderhouden). Om te zorgen dat wegen in een goede staat verkeren zal de gemeente, in de meeste gevallen, zoals ook blijkt uit artikel 18 Wegenwet, de wegen moeten onderhouden. In de meeste gevallen is het derhalve een verplichting van de gemeente om wegen te onderhouden. Daarbij is nog van belang dat noch de wet ruimtelijke ordening, noch de wegenwet bieden een grondslag om dergelijke onderhoudskosten te verhalen (op een corporatie).

Mag de gemeente in het kader van een grondexploitatieovereenkomst de kosten voor de realisatie of het onderhoud van voorzieningen elders in de gemeente bij u in rekening brengen?
Antwoord: Vaker niet dan wel
In artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat in een grondexploitatieovereenkomst financiële bijdragen aan de grondexploitatie alsmede, op basis van een vastgestelde structuurvisie, aan ruimtelijke ontwikkelingen in rekening gebracht kunnen worden. Alleen als een nieuwe voorziening een ruimtelijke ontwikkeling betreft die in een structuurvisie is vastgelegd, zou de gemeente derhalve een bijdrage aan die ontwikkeling in het kader van een grondexploitatieovereenkomst kunnen verlangen, anders niet. Het is dan ook van belang om goed de structuurvisie van de gemeente te bekijken. Voor de kosten van onderhoud van voorzieningen elders in de gemeente biedt artikel 6.24 Wro geen grondslag.

In het geval u vragen heeft over het bovenstaande of op andere punten twijfelt aan uw positie ten opzichte van gemeente, kunt u uiteraard met mij contact opnemen. Ik ben te bereiken op 024 381 14 39 of per e-mail r.minkhorst@pvdb.nl

Rudi Minkhorst, advocaat bestuursrecht.Een greep uit ons leveranciersregister

Inspectus
Specialist in asbest, houtaantasters en kruipruimtes ...
Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
BOB-KOB Opleidingen
BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...