Algemene voorwaarden

Denhatex Media, gevestigd te Capelle aan den IJssel, is een onderneming die zich toelegt op het uitgeven van boeken, agenda’s en tijdschriften, de acquisitie van advertenties en het exploiteren van een groothandel in relatiegeschenken.

1.    Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Denhatex Media worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Denhatex Media ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand.

2.   Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een bestelling en/of een opdracht van een klant door Denhatex Media. Denhatex Media is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling en/of opdracht niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

3.   Door de klant ter beschikking te stellen materiaal

Indien Denhatex Media voor het nakomen van de overeenkomst dient te (kunnen) beschikken over door de klant te verschaffen materialen, dan zal zij aan de klant een uiterste inleverdatum opgeven.

Indien de klant de materialen niet of niet tijdig ter beschikking heeft gesteld aan Denhatex Media of van een door Denhatex Media aangewezen derde, dan is Denhatex Media ontslagen van haar contractuele verplichtingen. De klant blijft in dat geval jegens Denhatex Media de overeengekomen prijs verschuldigd.

De klant staat er voor in dat de aan Denhatex Media ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op auteursrechten of andere rechten van derden. De klant vrijwaart Denhatex Media voor alle eventuele aanspraken van derden wegens schending van of inbreuk op die rechten.

4.  Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Denhatex Media zijn vrijblijvend en Denhatex Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

5.  Prijzen, betalingen en abonnementen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

Denhatex Media kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Denhatex Media.

De klant geeft Denhatex Media toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de klant vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Denhatex Media is de klant een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,=) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Denhatex haar vordering ter incasso uit handen geeft, is de klant bovendien de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag bedragen, onverminderd de bevoegdheid van Denhatex Media om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

In de bovengenoemde gevallen is Denhatex Media tevens gerechtigd, te harer keuze, nakoming van de verplichting op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de eventuele rente en kosten, geheel heeft ontvangen.

Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen. De minimum looptijd van de abonnementen is één jaar. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Abonnement opzeggen kan schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail. De opzegging is pas definitief nadat u een bevestiging van de opzegging heeft ontvangen. 

6.  Levering

Levering vindt plaats op de daarvoor overeengekomen condities.

Een door Denhatex Media opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is aangegeven, slechts een indicatieve strekking waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. 

Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen zijn voorbehouden.

De klant is gehouden al hetgeen te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken.

Overschrijding van de levertijd verplicht Denhatex Media nimmer tot schadevergoeding, tenzij de overschrijding te wijten is aan schuld of opzet aan de zijde van Denhatex Media.

Alle gekochte producten zijn vanaf de totstandkoming van de overeenkomst voor rekening en risico van de klant.

Zaken worden vervoerd voor risico van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de klant op het laatst bekende adres van de klant.

7.   Eigendomsvoorbehoud

De door Denhatex Media geleverde producten blijven eigendom van Denhatex Media totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Denhatex Media gesloten overeenkomst is nagekomen:
-          de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren producten zelf;
-          de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door Denhatex Media verrichte of te verrichten diensten;
-          eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de klant van een overeenkomst(en).

8.   Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Denhatex Media geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Denhatex Media, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Het is de klant verboden gebruik te maken, waaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Denhatex Media, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

9.   Reclames en aansprakelijkheid

De klant heeft een verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Denhatex Media daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Denhatex Media de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

10.  Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet-behoorlijk overkomen van bestellingen en mededeling ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Denhatex Media, dan wel tussen Denhatex Media en derden, voor zover betrekking hebben op de relatie tussen de klant en Denhatex Media is Denhatex Media niet aansprakelijk, tenzij voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Denhatex Media.

11.  Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Denhatex Media ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Denhatex Media gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.  Advertenties

Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij Denhatex Media zich verbindt tot plaatsing van één of meer advertenties.

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Denhatex Media met betrekking tot advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in art. 3 van de “Regelen voor het Advertentiewezen”.

Voor advertentiecontracten op termijn geldt hetgeen is bepaald in art. 4 lid 5 van de “Regelen voor het Advertentiewezen”.

Indien in het advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf (12) achtereenvolgende maanden. Tenzij in het advertentiecontract anders is vermeld, heeft het advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is Denhatex Media gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de klant om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Indien en voor zover op advertentiecontracten de “Regelen voor het Advertentiewezen” toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in art. 17 van de “Regelen voor het Advertentiewezen” in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de algemene voorwaarden van Denhatex Media.

Onverminderd het bepaalde in art. 12 van de “Regelen voor het Advertentiewezen” en het bepaalde in de algemene voorwaarden van Denhatex Media, is Denhatex Media te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van Denhatex Media kan leiden. Deze bevoegdheid van Denhatex Media geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Bij advertenties onder nummer neemt Denhatex Media ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van de reacties normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Reacties op advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of express brieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het advertentie-onder-nummer-systeem behoudt Denhatex Media zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij Denhatex Media zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud, tenzij relevante wet- en/of regelgeving Denhatex Media anderszins verplicht.

De klant dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van Denhatex Media. Indien naar het oordeel van Denhatex Media het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de klant het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de klant aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

De klant heeft ingeval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter uitsluitende beoordeling van Denhatex Media.

Denhatex Media neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. Denhatex Media heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay-outs en andere door de adverteerder ter beschikking gestelde materialen te vernietigen dan wel aan de adverteerder voor diens risico en rekening te retourneren.

13.  Diversen

Indien de klant aan Denhatex Media schriftelijk opgave doet van een adres, is Denhatex Media gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant de aan Denhatex Media schriftelijk opgave doet van een ander adres, waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Denhatex Media gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Denhatex Media deze voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Denhatex Media in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Denhatex Media vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Denhatex Media is bevoegd om gebruik te maken van derden.

Een partij die zich, op welke wijze dan ook, jegens Denhatex Media heeft verbonden, kan zich niet eenzijdig onttrekken, tenzij Denhatex Media daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven, dan is de wederpartij niettemin, bij wege van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan tenminste tien procent (10%) van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede alle door Denhatex Media gemaakte kosten. 

14.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam