Brandverzekering en PV installaties

Brandverzekering en PV installaties

Gepubliceerd op:

Bij verduurzaming van gebouwen is het opwekken van stroom met zonnepanelen een belangrijke ontwikkeling. De te realiseren energiebesparing is een duidelijk voordeel. Minder bekend zijn de verhoogde risico’s die zonnepanelen of Photo-Voltaische (PV) Installaties met zich mee brengen. Vanuit de brandverzekeringspraktijk is gebleken, dat zonnepanelen ook kunnen leiden tot het ontstaan van schades.

Voorbeeld clausule Zonnepaneleninstallaties
In augustus 2020 is er een voorbeeld clausule ontwikkeld door de Technische Commissie Brand van de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. Deze clausule is een ‘garantie’ clausule, dit betekent dat er een verhoogd eigen risico van toepassing is indien bij schade blijkt, dat niet is voldaan aan bepaalde eisen (garanties). Deze opzet is vergelijkbaar met andere in de verzekeringsmarkt gebruikelijke garantieclausules over brandgevaarljjke werkzaamheden, buitenopslag en electrische installatie. De in de clausule gehanteerde grens van 5 KvA wordt al bereikt bij plaatsing van ongeveer 20 zonnepanelen.

Het is in onze inschatting realistisch om er van uit te gaan, dat in de nabije toekomst steeds meer verzekeraars deze clausule (of een aangepaste versie) zullen gaan eisen bij mutaties en prolongaties.

Om te voldoen aan de garanties in deze voorbeeldclausule zijn de volgende zaken van belang:
  1. Na oplevering van een nieuwe zonnepanelen (PV) installatie dien deze te worden geïnspecteerd of gecontroleerd door een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld conform de SCIOS Scope 12 certificatieregeling voor zonnestroominstallaties. De zonnepanelen (PV) installatie dient op het moment van plaatsen te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de meest recente versies van de NEN 1010, NEN-EN-IEC 62446 en NEN 7250; Eventuele gebreken van de installatie die tijdens de keuring zijn geconstateerd dienen binnen vier maanden te worden opgelost.
  2. De verzekerde garandeert, dat het dak de zonnepaneleninstallaties inclusief alle aan- en toebehoren (inclusief ballast) kan dragen. Bij een onverhoopte schade dient een verzekerde een verklaring te kunnen overleggen, inclusief constructieberekening, waaruit blijkt dat de gebouwconstructie de totale daklast inclusief de zonnepanelen (PV) installatie kan dragen. In die constructieberekening dient naast het eigen gewicht van constructie, isolatie, en dakbedekking uiteraard ook rekening te worden gehouden met de neerslagdruk van regen of sneeuw.
  3. Als een verzekerde overweegt om een zonnepanelen (PV) installatie te plaatsen, een bestaande installatie te wijzigen, te vervangen, of uit te breiden dient dit voornemen te worden voorgelegd aan verzekeraar(s). Met de plaatsing van de zonnepanelen (PV) installatie wordt pas aangevangen na akkoord van de verzekeraar(s).
De opstellers van de clausule onderkennen, dat bij de introductie van deze voorbeeld clausule er niet van kan worden uitgegaan dat alle verzekerden kunnen voldoen aan het bepaalde over constructieberekening (artikel 2 lid c van de clausule). Om die reden doen verzekeraars in geval van schade tot 1-7-2022 geen beroep op die garantie. Alle overige bepalingen in deze clausule zijn wel van toepassing op zonnepaneleninstallaties die vóór 2021 zijn geplaatst.

De eisen/garanties gelden ook als een verzekerde het dak ter beschikking heeft gesteld aan derden (bijvoorbeeld een bewonerscoöperatie).

Download hier een gedetailleerd overzicht van veiligheidsmaatregelen, normen en eisen van verzekeraars.Een greep uit ons leveranciersregister

GEALAN
De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren ...
REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
Zoontjens
Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...