West-Overijssel werkt nauwer samen op gebied van wonen

West-Overijssel werkt nauwer samen op gebied van wonen

Gepubliceerd op:

De elf gemeenten in West-Overijssel en de provincie gaan nauwer samenwerken op het terrein van wonen. In een gezamenlijke regionale woonvisie zijn uitgangspunten benoemd en afspraken gemaakt. Belangrijk vertrekpunt is dat het 'wonen' in de toekomst vooral plaatsvindt in de woningen die er nu al zijn omdat de groei eindig is.

De elf colleges van burgemeester en wethouders en het college van Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de regionale woonvisie West-Overijssel. De kern van de visie is: versterking en toekomstbestendig maken van het bestaande gebied in termen van vitaal en duurzaam. Dat lukt alleen door de groei die er nog wel is, dienstbaar te maken aan deze opgave.

Door de crisis en de te verwachten demografische ontwikkelingen in de regio zijn de woonvragen sterk veranderd. Tot voor enkele jaren was groei het uitgangspunt. De komende jaren staan in het teken van minder groei, vergrijzing en uiteindelijk een terugloop van bevolkingsaantallen. Het merendeel van de benodigde woningen staat er al. De focus verandert daarmee en komt meer op de bestaande bouw te liggen en minder op de nieuwbouw. De kern van de regionale woonvisie is dan ook het verbeteren van bestaande woningen en wijken.

Onderdeel van de afspraken is ook hoe men wil omgaan met het overschot aan woningbouwplannen. Veel gemeenten verwierven in het verleden grondposities om de toen beoogde uitbreidingen te realiseren. Nu deze bouwambities zijn bijgesteld, is een deel van deze gronden overbodig en moet de boekwaarde naar beneden worden bijgesteld. Gemeenten die dit betreft, zijn hier veelal al mee bezig. Maar het kost ze hoe dan ook geld, en dat staat soms de mogelijkheden in de weg om aan de slag te gaan met binnenstedelijke vernieuwing.

De samenwerking die nu is vastgelegd in de regionale woonvisie vindt plaats op twee niveaus. Allereerst delen gemeenten met elkaar en met de provincie inzicht en kennis over de aanpak van actuele vraagstukken. Meer uitwisseling en leren van elkaar moet leiden tot oplossingen, die lokaal kunnen worden benut. Daarnaast worden vraagstukken die het lokale niveau overstijgen gezamenlijk opgepakt. In de visie is beschreven hoe die route eruit kan zien.

De samenwerking krijgt handen en voeten in onderlinge afspraken. Gemeenten doen dat met woningcorporaties in de Prestatieafspraken, en met de provincie in de Woonafspraken. Dit laatste gebeurt in 2015.

Een greep uit ons leveranciersregister

Flamco B.V.
Wij bieden succesvolle en innovatieve oplossingen voor o.a. woningbouw, utiliteitsbouw en duurzame energie ...
Caparol (DAW NEDERLAND)
Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...
Zig
Digitale oplossingen voor alle woningcorporaties ...