Twentse Gemeenten en corporaties werken nauwer samen

Twentse Gemeenten en corporaties werken nauwer samen

Gepubliceerd op:

De 14 gemeenten in de regio Twente en de 18 woningcorporaties (verenigd in WoON Twente) gaan nauwer samenwerken op het terrein van het wonen. In een gezamenlijke regionale woonvisie zijn afspraken gemaakt over aanpassing en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad en over het omgaan met uitbreiding.

Door de crisis en de te verwachten demografische ontwikkelingen in de regio zijn de woonbehoeften sterk veranderd. Tot voor enkele jaren was groei het uitgangspunt, de komende jaren staan in het teken van afvlakkende groei en uiteindelijk een krimp. Hierdoor worden andere eisen gesteld aan de woonvoorraad en dus ook aan woningbouw. Door kennis en ervaring te delen en ook door concrete woonafspraken te maken, gaan de gemeenten en corporaties in Twente deze uitdaging aan. De provincie Overijssel en marktpartijen zijn daarbij logische partners.

De kern van de regionale woonvisie is het verbeteren van bestaande woongebieden. Een belangrijk deel van bestaande woningen voldoet niet aan de huidige wooneisen op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Daarbij wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar duurzaam materiaalgebruik, energiezuinige woningen en woningen die gemakkelijk zijn aan te passen wanneer men ouder wordt of wanneer huishoudens kleiner worden. De verwachting is dat er in de komende jaren een beperkt aantal woningen wordt bijgebouwd.

De samenwerking die nu is vastgelegd in de regionale woonvisie vindt plaats op twee niveaus. Allereerst delen gemeenten inzicht en kennis met elkaar in de aanpak van actuele vraagstukken. Meer uitwisseling en leren van elkaar moet leiden tot gedragen regionale oplossingen, die vervolgens lokaal kunnen worden benut. Daarnaast worden vraagstukken die het lokale niveau overstijgen gezamenlijk opgepakt. De Woonvisie gaat vergezeld van een actieprogramma waarin concreet is aangegeven welke partijen welke vraagstukken ter hand gaan nemen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Dakmerk
DAKMERK. Hét keurmerk voor platte daken ...
RENSON
Gezond en comfortabel binnenklimaat? Onze missie!
Xemex
Xemex is een leverancier van slimme meetcommunicatiehubs ...