Symposium verduurzaming woningbezit

Symposium verduurzaming woningbezit

Gepubliceerd op:

Met genoegen maken wij u er op attent dat er een symposium zal plaatsvinden dat zeker voor u maar ook voor collegae van u van groot belang zal zijn bij uw acties om het woningbezit in Nederland sneller te verduurzamen. Innovateam, een team van vier innovatoren die elk hun eigen core business hebben, heeft het initiatief tot dit symposium genomen om te voorkomen dat met name huurders in de sociale woningbouw binnenkort in financiële problemen komen door Energiebelastingen en andere heffingen. 

Ook u als woningcorporatie, gemeente of leverancier in de value chain zullen afgerekend gaan worden omdat de inspanningsverplichting niet volledig en actief is opgepakt. U heeft allen namelijk zgn. ”Green deals” hiervoor ondertekent.

Wat speelt er
De Europese Unie heeft in haar Duurzaamheid programma met de naam Europa2020-strategie een aantal doelstellingen opgenomen die door alle Europese Lidstaten inclusief China en de Verenigde Staten van Amerika zijn ondertekend.

De belangrijkste verplichtingen uit het Europa2020 programma behelzen het terugdringen van de Energievraag en de reductie van de CO2-uitstoot met ieder 20%. Ervaringen leren dat deze doelstellingen niet gehaald zullen worden.

Voorts wil de overheid dat huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Dit zal een grote impact hebben op het leefgedrag van huurders. Ook hiervoor zijn inmiddels oplossingen die onder andere ook aanbod komen tijdens het symposium.

Energietransitie Woningbezit
Op dit moment zetten veel woningcorporaties stappen om het totale woningbezit eerst te verduurzamen naar minimaal Label B, om uiteindelijk op termijn een volledig Energie Neutraal woningbezit te realiseren. Gemiddeld investeren woningcorporaties nu tussen 10.000 en 50.000 euro en soms hogere bedragen per woning om een B-label te halen.

Bij het streven naar verduurzaming van het woningbezit is het belangrijk op de hoogte te zijn van de laatste innovaties, maar ook bewust te zijn van de financiële risico’s bij aanbestedingsprocedures.

Om u te informeren over deze zaken organiseert Innovateam BV het symposium Verduurzaming Woningbezit: “de weg naar energie-neutraal: innovaties en aandachtspunten”. Op dit symposium zullen een aantal deskundigen, onder andere sprekers van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van economische zaken en klimaat, kartrekkers namens Europa2020 en innovatoren de laatste ontwikkelingen op het gebied van het verduurzamen van woningen en gebouwen met best practices toelichten. Dit symposium geeft handvaten om de investeringskosten in de hand te houden.

Op woensdag 26 september 2018 organiseert INNOVATEAM het SYMPOSIUM

VERDUURZAMING WONINGBEZIT “DE WEG NAAR ENERGIE-NEUTRAAL: INNOVATIES EN AANDACHTSPUNTEN”

Voor de deelnemers is dit symposium dé gelegenheid om weer  “inspiratie bij te tanken”, leads te genereren. nieuwe contacten te leggen en collega’s te ontmoeten die met dezelfde materie en problematieken worstelen en betaalbare oplossingen zoeken voor het bestaande woningbezit maar zeker ook voor nieuwbouw woningen.

Dit symposium zal plaatsvinden op woensdag 26 september 2018, in; Schouwburg Theater “ De Kom ” in Nieuwegein.

Het maximale aantal deelnemers bedraagt 300 personen. Het symposium spitst zich toe op best practices in het ontwerpen, ontwikkelen en het op de markt brengen van nieuwe innovaties en diensten in de sociale woning en de woningbouwwereld in het algemeen.

Wat staat er te doen
Wij verzoeken u voor verdere informatie de website www.energietransitiewoningbezit.nl te raadplegen, via deze site als deelnemer(s) in te schrijven voor dit symposium en deze informaties door te zenden aan collega’s, uw contractpartners en andere belanghebbenden.

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op telefoonnummer; 06.51.20.78.58  of  06.57.88.33.11

Of per e-mail; info@energietransitiewoningbezit.nl


Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Zelfstroom
Bij Zelfstroom geven we al sinds 2014 energie om de energietransitie te versnellen ...