Tussenrapportage leningruil Vestia

Tussenrapportage leningruil Vestia

Gepubliceerd op:

Om de (te) hoge rentelast van Vestia structureel te verlagen wordt momenteel gewerkt aan de zogenoemde ‘leningruil’. Op 8 juli jongstleden is een tussenrapportage verschenen over de leningruil, waarin onder andere de fiscale aspecten worden toegelicht.


Basisvoorstel leningruil
Bij de leningruil ruilt Vestia een deel van haar leningen (met een relatief hoge rente) tegen een nieuwe lening (met een relatief lage rente) met hetzelfde nominale bedrag. Aangezien de reële waarde van de Vestia-lening hoger is dan die van de nieuwe lening, wordt Vestia door de ruil bevoordeeld en de deelnemende corporatie benadeeld. Het verschil tussen de waarde van de Vestia-lening en de nieuwe lening, oftewel het ‘agio’ op de geldlening, leidt tot een bate bij Vestia en een last bij de deelnemende corporaties.

Voor de deelnemende corporaties kunnen de belangrijkste fiscale aspecten voor de vennootschapsbelasting als volgt worden samengevat:
  • Het agio wordt beschouwd als ‘volkshuisvestelijke sectorbijdrage’. Deze bijdrage kwalificeert niet als ‘rentelast’ voor de toepassing van de generieke renteaftrekbeperking (ATAD), waardoor deze niet in aftrek wordt beperkt.
  • De volkshuisvestelijke sectorbijdrage wordt bij de deelnemende corporaties geactiveerd en komt in de jaren 2021 en 2022 in aftrek, elk jaar voor 50%.
  • De volkshuisvestelijke sectorbijdrage verlaagt de fiscale winst en daarmee de ‘gecorrigeerde winst’. Een lagere gecorrigeerde winst leidt (mogelijk) tot een lagere renteaftrekruimte bij corporaties. Dit wordt ook wel aangeduid als het ‘indirecte ATAD-effect’.
  • De (hoge) verschuldigde rente op de verkregen Vestia-lening kwalificeert wél als ‘rentelast’ voor de toepassing van de generieke renteaftrekbeperking (ATAD), waardoor deze (mogelijk) in aftrek wordt beperkt.
  • Het in de schuld aanwezige agio (vanwege de hogere waardering dan de nominale waarde) valt over een periode van 40 jaar vrij in de winst (amortisatie). Deze vrijval van het agio kwalificeert als ‘rentebate’ voor de toepassing van de generieke renteaftrekbeperking (ATAD). Met andere woorden ontstaat hierdoor een hogere renteaftrekruimte. Dit compenseert het nadelig effect van de hogere rentelast zoals beschreven in de vorige bullet.
Alternatieve contante afkoop
Voor corporaties waarvoor de leningruil geen werkbare optie is, bijvoorbeeld omdat zij op korte termijn geen nieuwe lening wensen aan te trekken, wordt het alternatief geboden om het bedrag van het agio contant te voldoen (de contante afkoop). Deze contante afkoop kent twee varianten:
  1. De corporatie participeert op reguliere wijze aan de leningruil, maar lost direct daarna het verkregen deel van de Vestia-lening af voor de contante waarde van de totale verplichting.
  2. De corporatie betaalt het agio in de vorm van een volkshuisvestelijke sectorbijdrage aan Vestia. Vestia trekt vervolgens zelf de ruillening aan en lost het corresponderende deel van haar eigen Vestia-lening af.
Fiscaal zijn er geen significante verschillen tussen het basisvoorstel van de leningruil en de alternatieve contante afkoop.

Meer informatie?
Het vraagt in elk geval aandacht aan de voorkant om de keuze te maken die u wenst en zicht te krijgen op de verwerking. Dit kan goed worden bepaald en beoordeeld bij de MJB waar u ondertussen mee bezig bent. 

Neem voor meer informatie en mogelijkheden voor advies of een andere vraag contact op met één van onze adviseurs.


Een greep uit ons leveranciersregister

KiesZon
Van dak naar duurzame energiecentrale ...
Breijer Bouwkundige brandveiligheid
Breijer Bouwkundige Brandveiligheid voorziet jouw pand(en) van brandwerende voorzieningen ...
S&P Holland B.V.
Soler & Palau, de grootste fabrikant van ventilatoren van Europa ...