Woonbond en Aedes onderzoeken scheefwonen

Woonbond en Aedes onderzoeken scheefwonen

Gepubliceerd op:

De Woonbond en Aedes sloten in juni 2015 een huurakkoord over lagere huurstijging. Tegelijkertijd spraken ze af samen een onderzoek te doen naar scheefwonen, zowel naar huurders die of in een te dure als die in een te goedkope woning wonen. Inmiddels is het onderzoek afgerond.

Beide partijen spraken af op basis van het onderzoek te kiezen voor de beste maatregel(en) om ongewenst scheefwonen te beperken. Inmiddels zijn zij in gesprek over het vervolg. Dat gesprek is nog niet afgerond. Het onderwerp blijkt complexer dan op het eerste oog leek en de populatie scheefwoners is dynamisch, zodat wellicht vervolgonderzoek op basis van recentere cijfers nodig is.

Uit het onderzoek blikt dat als het gaat om de betaalbaarheid van het wonen voor mensen met een laag inkomen en de beperking van de individuele woonlastensubsidies maatregelen ten aanzien van het passend toewijzen en woningruil, de gematigde huurontwikkeling, en de herziening van de huurtoeslagsystematiek een effectief pakket vormen. Als het gaat om de beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep zijn de voorrang voor doorstromers uit de bereikbare voorraad, de huursombenadering, de tijdelijke huurcontracten, het vergroten van het aanbod huurwoningen met een huur onder de aftoppingsgrens en het aanwenden van de verkoop van niet-Daeb bezit voor de bouw van langdurig goedkope woningen, een combinatie van maatregelen die daaraan bijdraagt.

In het belang van de huurders met een laag inkomen dienen de maatregelen in samenhang te worden uitgevoerd. Het passend toewijzen beperkt weliswaar de risico’s van betalingsproblemen onder deze huurders, maar beperkt ook de keuzevrijheid en kan zonder aanvullende maatregelen tot langere wachttijden leiden. Ook voor het doelmatig inzetten van het vermogen door de corporaties is de samenhang in het pakket van belang. Zonder maatregelen om de beschikbaarheid van woningen in de voorraad te vergroten neemt de investeringsopgave in de nieuwbouw toe en daarmee komen middelen van de corporatie impliciet beschikbaar voor huishoudens die niet tot de doelgroep behoren.

Voor de huishoudens die niet tot de doelgroep behoren zijn de mogelijkheden tot voorrang in het segment boven de aftoppingsgrens en de woningruil een alternatief voor de inkomenshuren die los staan van de kwaliteit van de woning. Door het accent op vrijwillig vertrek uit de goedkopere voorraad te leggen, hoeft de stap pas gemaakt te worden als men meer zekerheid heeft over het toekomstige inkomen. De outsiders die plotseling tot de doelgroep gaan behoren krijgen een kans op een betaalbare, tijdelijke oplossing met uitzicht op een vast huurcontract. 

Er zijn grote regionale verschillen in de (investerings-)opgaven. De druk op de woningmarkt concentreert zich steeds meer in de sterk verstedelijkte regio. De ontwikkeling en uitbreiding van het segment van woningen en bewoonde andere ruimten met tijdelijke huurcontracten ligt vooral voor de hand in woningmarkten waar de druk van starters en spoedzoekers groot is en de beschikbaarheid van betaalbare woningen problematisch.is.

Hoewel de maatregelen ieder voor zich om belangrijke compromissen vragen, dragen zij in hun samenhang een oplossing aan voor een beter functionerende woningmarkt als het gaat om betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Smart Twin
Smart Twin helpt met het toekomstbestendig beheer van de vastgoedportefeuille ...
Itho Daalderop
Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...
Weckx B.V.
Direct alarmering. Waar u ook bent.