Houdbaarheidsdatum ontruimingsvonnis bij huur

Houdbaarheidsdatum ontruimingsvonnis bij huur

Gepubliceerd op:

Vaak wordt na een ontruimingsvonnis niet direct overgegaan tot ontruiming van de woning. De huurder krijgt nog een kans om de achterstand te voldoen. In veel gevallen wordt een betalingsregeling getroffen. Stel dat deze niet wordt nagekomen, of er ontstaat een nieuwe huurschuld. Kan dan alsnog tot ontruiming overgegaan worden?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet naar een aantal factoren gekeken worden. De eerste relevante factor is dat ontruiming binnen een redelijke termijn uitgevoerd moet worden. In de tweede plaats speelt ook de inhoud van de betalingsregeling een belangrijke rol. Hieronder gaan we op beide zaken in.

Binnen redelijke termijn ontruimen
Er is niet wettelijk vastgesteld binnen welke termijn na het vonnis een gerechtelijke ontruiming moet worden uitgevoerd. Wel is in de rechtspraak bepaald dat dit binnen een redelijke termijn moet gebeuren. Daarbij werd aangegeven dat tenuitvoerlegging van het vonnis meer dan een jaar nadat het gewezen is, in beginsel misbruik van bevoegdheid oplevert.

Wanneer een betalingsregeling een jaar na het vonnis nog niet is nagekomen, is ontruiming in beginsel dus niet meer mogelijk. Hier zijn echter wel uitzonderingen op. Zo is van belang wat er precies met de huurder wordt afgesproken. De inhoud van de betalingsregeling is dan ook heel belangrijk.

Inhoud betalingsregeling
De inhoud van de betalingsregeling is erg belangrijk bij de vraag of er nog ontruimd mag worden. Zo moet vermeden worden dat bij de huurder het vertrouwen wordt gewekt dat met het treffen van een betalingsregeling de ontbonden huurovereenkomst herleeft. Indien dit wel gebeurt, zal er bij ontruiming sprake zijn van misbruik van recht.

In de regeling met de huurder moet dus opgenomen worden dat er alsnog gebruik gemaakt gaat worden van het ontruimingsvonnis als de huurder niet betaalt. De bevoegdheid tot ontruiming moet dus uitdrukkelijk voorbehouden worden. Daarnaast is het zaak de regeling zo kort mogelijk te laten duren, zeg zes maanden.

Lopende termijnen: verbruiksvergoeding
Wat betreft de lopende termijnen geldt het volgende. Omdat de huurovereenkomst ontbonden is, kan er niet van huur gesproken worden. Er is geen huurovereenkomst meer. Hierdoor betaalt de debiteur geen huur meer, maar een zogenoemde verbruiksvergoeding. Neemt u daarom in de betalingsregeling op dat de debiteur ook de verbruiksvergoeding - voor het gebruik van de woning - op tijd dient te betalen.

Nieuwe huurachterstand?
Stel dat de huurachterstand waarvoor vonnis is gewezen, volledig is betaald. Bij een nieuwe huurachterstand moet de verhuurder in dat geval een nieuwe vordering instellen jegens de huurder. Het oude vonnis is niet meer bruikbaar, omdat de grondslag vervallen is (Rechtbank 's-Hertogenbosch, 16 maart 2011, LJN: BP8058).

Samenvattend
Indien de verhuurder niet meteen tot ontruiming wenst over te gaan, dient de verhuurder - in de betalingsregeling - duidelijk te communiceren dat de ontruiming alsnog wordt uitgevoerd als de huurder niet aan de regeling voldoet. De verhuurder moet daarnaast aangeven dat er alsnog tot ontruiming wordt overgegaan, als de huurder de verbruiksvergoeding niet tijdig betaalt. Op deze manier behoudt de verhuurder zijn recht om tot ontruiming over te gaan, en wordt bij de huurder niet de verwachting gewekt dat de huurovereenkomst herleefd is.

Hieronder leest u hoe u bovenstaande informatie in een betalingsregeling kunt opnemen.

Betalingsregeling

U heeft een achterstand in de betaling van de huurpenningen. De rechter heeft de huurovereenkomst op (datum) ontbonden vanwege deze huurachterstand. Dit betekent dat er geen huurovereenkomst meer bestaat tussen u en (opdrachtgever); de huurovereenkomst is beëindigd.

(Opdrachtgever) is echter bereid een betalingsregeling met u te treffen, zodat u in de woning kunt blijven wonen. Als u aan de betalingsregeling voldoet, zal (opdrachtgever) niet overgaan tot ontruiming van de woning.

(Inhoud betalingsregeling)

Omdat u gedurende de looptijd van de betalingsregeling in de woning mag blijven wonen, zult u maandelijks een vergoeding aan (opdrachtgever) moeten betalen voor het gebruik van de woning. Deze vergoeding is gelijk aan de maandelijkse huur zoals u deze verschuldigd was op grond van de huurovereenkomst. Betaalt u de verbruiksvergoeding niet of niet op tijd, waardoor er een nieuwe achterstand ontstaat? Dan zal (opdrachtgever) alsnog tot ontruiming van de woning overgaan.

(Opdrachtgever) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog tot ontruiming over te gaan, wanneer u niet aan bovengenoemde betalingsregeling voldoet.


Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Leadership Solutions
We empower your success!
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...