Geen acute financiële risico’s zorgvastgoed woningcorporaties

Geen acute financiële risico’s zorgvastgoed woningcorporaties

Gepubliceerd op:

Het risico dat zorgcomplexen en ander zorgvastgoed vormen voor woningcorporaties lijkt beperkt. Wel kunnen verliezen ontstaan op zorgvastgoed en kan bij een beperkt aantal individuele corporaties de continuïteit onder druk komen te staan. Dat is de conclusie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in het rapport over het themaonderzoek zorgvastgoed.

In het rapport geeft CFV aanbevelingen op welke wijze besturen en raden van toezicht de risico’s van zorgvastgoed beheersbaar kunnen maken. Toegenomen risico’s rond zorgvastgoed zijn het gevolg van gewijzigde wetgeving in de zorg. Bij corporaties die zorgvastgoed verhuren aan zorginstellingen kan dit leiden tot leegstand of lagere huuropbrengsten. CFV vindt het belangrijk dat corporaties met zorgvastgoed de ontwikkelingen in de wetgeving voor de zorg kennen, de risico’s voor het eigen zorgvastgoed analyseren en maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen.

Een andere aanbeveling is dat corporaties hun portefeuillemanagement inzake zorgvastgoed en financiële planning baseren op een eigen visie op de lokale zorgmarkt en hun rol daarbij. Deze visie moet ook afgestemd zijn met andere betrokken partijen. CFV raadt corporaties voorts aan waar mogelijk contractrisico’s te beperken. De laatste aanbeveling aan corporaties is om met eigen stresstesten en scenario’s te onderzoeken of de liquiditeit en continuïteit van de corporatie voldoende gewaarborgd zijn en blijven.

Voor CFV zijn de resultaten aanleiding om bij vijftien corporaties met zorgvastgoed een verdiepend toezichtonderzoek te starten. Die zijn inmiddels geselecteerd en geïnformeerd. Bij dit verdiepend onderzoek wordt gekeken of de corporaties de risico’s voldoende geanalyseerd hebben en of er adequate maatregelen zijn genomen. De waardering van het zorgvastgoed is daarbij een specifiek aandachtspunt. Afhankelijk van de bevindingen kan dit leiden tot toezichtinterventies. Andere corporaties met zorgvastgoed worden gevolgd via het reguliere toezichtproces.

Een greep uit ons leveranciersregister

Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...
Inspectus
Specialist in asbest, houtaantasters en kruipruimtes ...
Zig
Digitale oplossingen voor alle woningcorporaties ...