Basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen

Basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen

Gepubliceerd op:

Het kan niemand ontgaan zijn: we hebben een wooncrisis met daaruit volgend een grote behoefte aan woningbouw in alle soorten en maten en in grote hoeveelheden, bijna een miljoen de komende jaren. Hoe kan dit beleidsmatig en juridisch gerealiseerd worden?

Voor huisvesting heeft de overheid grondwettelijk een zorgplicht. Gemeenten moeten woonvisies maken, waarop woningcorporaties moeten bieden om tot prestatieafspraken te komen. Ook spelen prioriteiten van het Rijk een rol, zoals verwoord in het Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw. Woningcorporaties spelen daarbij een grote rol. Zij moeten zich primair richten op hun kerntaak: de doelgroep huisvesten, maar ook in de middenhuur wordt veel van hen gevraagd. Uitgangspunt is dat corporaties zelf hun bouwplannen moeten financieren. Het stelsel legt corporaties spelregels op. Gemeenten bepalen het beleid met woonvisies, op basis waarvan prestatieafspraken worden gemaakt. Decentraal dus, maar binnen een wettelijk kader. De nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening probeert daarnaast de regie te pakken via het Programma Woningbouw, geld en wetgeving. Maar hij heeft voor de uitvoering wel de gemeenten, marktpartijen en corporaties nodig. De twee bestuurslagen (gemeenten en de Minister) hebben dus beide hun wensen.

Wat bepaalt de Woningwet over de afstemming hiertussen?

Inhoud en resultaat
Alle partijen zijn sterk gebonden aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de wettelijke spelregels, met name de Woningwet. Die zijn complex en veranderen vaak. Tegelijk wordt er veel van vooral corporaties gevraagd.

Bent u voldoende op de hoogte van de complexe juridische regelgeving? Kent u de Woningwet en kent u de beperkingen en mogelijkheden? En welke wetgeving speelt nog meer een rol?
In deze basiscursus wordt inzicht gegeven in het systeem van het volkshuisvestingsrecht. Daarbij komen de belangrijkste juridische aspecten en thema’s die hierin spelen, aan bod. Continu wordt ingezoomd op actuele discussies en ontwikkelingen binnen het volkshuisvestingsrecht en wonen, waarbij ook ingegaan wordt op de raakvlakken met het omgevingsrecht, civiele recht, huurrecht, aanbesteding en staatssteun.

Vanuit het heldere overzicht dat met de cursus wordt geboden, kan de wetgeving, maar ook de diverse ontwikkelingen in de volkshuisvesting, beter worden begrepen. Het wordt duidelijker wat de van de verschillende partijen wordt verlangd, maar ook hoe elke partij haar eigen positie kan versterken in de uitoefening van haar taken en het uitvoeren van haar activiteiten.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor:
 • beleidsmedewerkers en juristen volkshuisvesting/wonen bij gemeenten
 • juristen en beleidsmedewerkers van woningcorporaties
 • bestuurders / toezichthouders van woningcorporaties
 • juristen van ontwikkelaars, beleggers en zorginstellingen
 • medewerkers van huurdersverenigingen
 • notarissen en advocaten
Deze basiscursus is voor alle partijen die een stevige basis onder hun kennis over het volkshuisvestingrecht willen leggen om zo beter beslagen ten ijs te komen en de kansen en risico’s beter in kaart willen krijgen.

Programma
 • Systematiek regelgeving volkshuisvesting en wonen
 • Herziene en recent aangepaste Woningwet
 • Rollen gemeenten en corporaties en bewoners/huurders en andere marktpartijen
 • Hoe werkt het toezicht?
 • De problemen op de Woningmarkt en de mogelijkheden die het volkshuisvestingsrecht biedt
 • Relatie met de actualiteit, zoals de interactie tussen problemen op de woningmarkt en de wijzigende regelgeving
 • Nationale Woon- en Bouwagenda en Programma Woningbouw
 • Regievoering door minister VRO: welke mogelijkheden heeft hij?
 • Hoe zit het met de dreigende aanbestedingsplicht voor corporaties?
 • Woonvisie en prestatieafspraken
 • Relatie met Omgevingswet
 • Middenhuur en starters
 • Leefbaarheid
 • Betaalbaarheid en passend toewijzen
 • Toepassen regeling DAEB en niet-DAEB
 • Relevante jurisprudentie
 • Werking visitatiestelsel (toezicht op netwerken, nationale prestatieafspraken en visitatie, invloed op beleid van een corporatie)
Bent u geïnteresseerd? Klik dan hier voor meer informatie of schrijf u direct in.


Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...