Autoriteit woningcorporaties publiceert jaarverslag 2016

Autoriteit woningcorporaties publiceert jaarverslag 2016

Gepubliceerd op:

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft er in 2016 scherp op toegezien dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Het jaar 2016 was het eerste jaar dat de organisatie als één geheel optrad; een belangrijk meetpunt voor de prestaties van de organisatie. Maandag 3 juli verstuurde minister Plasterk het jaarverslag 2016 van Aw naar de tweede kamer.

Voor de Aw speelde in 2016 de integratie van mensen, processen en systemen een centrale rol. Het voormalige Centraal Fonds Volkshuisvesting en de voormalige afdeling Handhaving Wonen van het Ministerie van BZK zijn samen gekomen in de Aw. Dit eerste jaar is vooral gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe organisatie. Daarnaast werkte de Aw ook aan het samen optrekken met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in het herstel van vertrouwen in de corporatiesector. Daarbij kwamen ook het beheersen van de risico’s en van de administratieve lasten van corporaties aan de orde.

Toezicht
In 2016 heeft de Aw het toezicht op individuele woningcorporaties voor het eerst integraal opgezet. De Aw houdt op grond van de Woningwet toezicht op zowel governance, rechtmatigheid, integriteit als op de financiële aspecten. Binnen deze integrale opzet worden alle relevante aspecten zo veel mogelijk in samenhang geïnspecteerd bij de corporatie. Het resultaat wordt vastgelegd in één integrale toezichtbrief per woningcorporatie en gepubliceerd op de website. In de notitie ‘Contouren van het toezicht’ staat dat het toezicht op de governance centraal staat. In het kader daarvan voerde de Aw 48 governance-inspecties uit in 2016.

Beoordelingen corporaties
Alle 350 corporaties werden in 2016 beoordeeld. Bij het merendeel kwamen geen problemen aan het licht, bij enkele corporaties was dit wel het geval. Bij circa één op de acht corporaties (43) resulteerde de integrale beoordeling in een interventie en aan ruim één op de zes corporaties (61) werden waarschuwende opmerkingen gegeven. Eind 2016 stonden 11 corporaties onder verscherpt toezicht.

DAEB/niet-DAEB
Voor zowel woningcorporaties als de Aw waren de voorbereidingen voor de scheiding DAEB/niet-DAEB een belangrijk thema in 2016. Vanaf 2018 moeten woningcorporaties hun Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB: sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid) gescheiden hebben van hun commerciële activiteiten. Voorstellen over hoe zij dat gaan vormgeven, moeten door de Aw worden goedgekeurd.

Vernieuwing gegevensopvraag
Aw heeft in 2016 een beoordelingskader opgesteld en er zijn samen met Aedes, BZK en WSW voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Voor 1 januari 2017 moesten corporaties hun ontwerpvoorstellen voor administratieve of juridische scheiding van hun werkzaamheden hebben ingediend. Aan het eind van het jaar ontstonden problemen met het systeem dat de gegevens opvraagt. Voor 2017 en verder staat vernieuwing van de gegevensopvraag hoog op de agenda.


Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...