Zwolle wil huurwoningen passend bij inkomen toewijzen

Zwolle wil huurwoningen passend bij inkomen toewijzen

Gepubliceerd op:

Door werkloosheid, onzekerheid op de arbeidsmarkt, bezuinigingen en stijgende vaste lasten is het voor mensen met een laag inkomen moeilijk om rond te komen. De gemeente Zwolle en de Zwolse corporaties SWZ, deltaWonen en Openbaar Belang willen hier iets aan doen bijvoorbeeld door huurwoningen passend bij het inkomen toe te wijzen.

De gemeente en de corporaties hebben een tien puntenplan voor betaalbaarheid opgesteld, die het voor de laagste inkomens makkelijker moet maken om de huur en de vaste lasten op te brengen. De zogenaamde betaalbaarheidsagenda is een combinatie van maatregelen gericht op lagere woonlasten en maatregelen om meer goedkope woningen aan de huurmarkt toe te voegen. De eerste twee concrete voorstellen van het puntenplan zijn het toewijzen van woningen passend bij het inkomen en een verhuiskostenvergoeding voor mensen die van een dure naar een goedkopere huurwoning gaan verhuizen.

Uit het onderzoek naar de woonlasten in Zwolle blijkt dat er vanaf 2012 aan ongeveer 520 huishoudens met minimuminkomen een woning met huurprijs boven de 576 / 618 euro (prijspeil 2015) is toegewezen. Zij krijgen een relatief groot deel van hun huurlasten niet gecompenseerd in de huurtoeslag. Als hun inkomen niet verbetert, bevindt deze groep zich in een kwetsbare positie als het gaat om de verhouding tussen inkomsten en de vaste lasten. Vanaf 2016 komen deze mensen door passend toewijzen, zoals opgenomen in de Woningwet, op basis van inkomen bij verhuizing niet meer in aanmerking voor een dergelijke woning. De corporaties houden vanaf dan weer rekening met het inkomen om een passende woning toe te kennen.

De corporaties werken aan een voorstel om deze groep tegemoet te komen en de vaste lasten te verminderen. Zij kunnen de huren voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau die een huurprijs boven de 576 / 618 euro (prijspeil 2015) betalen verlagen en bieden hiervoor maatwerk op basis van door corporaties vast te stellen noodzaak. Het gaat hier alleen om woningen die na het vertrek van de huidige huurder een lagere huurprijs zouden krijgen.

Hiermee worden niet alle mensen in die kwetsbare positie bereikt. Er is dan nog een groep met een laag inkomen, die in een woning wonen die niet voor een lagere huurprijs in aanmerking komt. Deze groep komt bij de gemeente in aanmerking voor een verhuisvergoeding als zij naar een goedkopere huurwoning verhuizen. In totaal is hiervoor een bedrag van 155.000 euro beschikbaar in het Noodfonds van de gemeente.

Daarnaast blijft het college van burgemeester en wethouders, in het kader van Zwolle Armoedevrij, aandacht houden voor de andere huishoudens met een laag inkomen. De gemeente blijft met de partijen in de stad aandacht houden voor het verkleinen van de risico's op betalingsachterstanden, schulden en dat hierdoor sociale participatie minder wordt. In de prestatieafspraken Wonen maken de corporaties en gemeente afspraken over het toevoegen van betaalbare kleine woningen in de stad.

Een greep uit ons leveranciersregister

GEALAN
De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren ...
Alvast
Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...
Nijver
Slim investeren in uw woningbezit op basis van echte cijfers ...