Samenwerking langer zelfstandig wonen komt op gang

Samenwerking langer zelfstandig wonen komt op gang

Gepubliceerd op:

Gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren werken meer en meer samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Zij zijn op de goede weg, al staan ze nog aan het begin van die weg. Dat concludeert het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen na ruim 360 gesprekken met betrokken partijen. Mensen wonen steeds langer thuis en nieuwe wetten, regels en beleid spelen hier ook op in.

Gemeenten, verantwoordelijk voor wonen en zorg, moeten meer optreden als regisseur, en vanuit een woon- en zorgvisie afspraken maken met corporaties, zorgaanbieders en zorgkantoren. Parallel aan de woonvisie zou de gemeente een zorgvisie kunnen opstellen. Zo'n beeld van de langere termijn (10 jaar) is nodig om investeerders in woningen en woon-zorgarrangementen aan te trekken. Zorgkantoren zouden in overleg met gemeenten en zorgverzekeraars een `langjarig kader' moeten aanbieden. Het is aan woningcorporaties meer te investeren in wonen en zorg, en nieuwe beschutte woonvormen te ontwikkelen.

Marktpartijen zouden kansen moeten pakken door groepen met middeninkomens meer te bedienen met woon-zorgarrangementen. Ook de burgers hebben een rol: voorop staat dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen woning, maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Dit conform de bedoeling van de Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning). Mensen met een lichte zorgvraag kunnen vanaf 1 januari 2015 niet meer terecht in een instelling; ouderen, cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten wonen langer thuis en dat betekent voor hen dat zij hun zorg en ondersteuning zelf thuis regelen.

Er is geen blauwdruk voor het realiseren van dergelijke initiatieven. Wel helpt het volgens het Aanjaagteam als de gemeente de regie naar zich toe trekt. Bijvoorbeeld door de inwoners te informeren over het uitgangspunt van zelfredzaamheid en de toekomstige opties qua wonen en zorg. Zodat zij zich bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid en daadwerkelijk aan de slag kunnen. Gemeenten moeten afspraken maken over zelfstandig wonen met de `uitvoerders': woningcorporaties, zorgaanbieders en marktpartijen. Dit alles moet worden vastgelegd in een uitvoeringsagenda.

In vele gesprekken constateerde het Aanjaagteam dat gemeenten de ruimte moeten krijgen om in specifieke situaties meer ruimte te nemen dan de regelgeving biedt. Verder zou (naast een woonvisie) ook een zorgvisie wettelijk mogelijk moeten zijn. Zo'n beeld van de langere termijn (10 jaar) is nodig om investeerders in woningen en woon-zorgarrangementen aan te trekken. Ook hebben gemeenten behoefte aan voldoende onderzoekscijfers en kennis. En een onafhankelijk `wegenwachtteam' zou oplossingen kunnen aandragen als gemeenten vastlopen. Tot slot is een meer eenduidige regio-indeling helpen, voor alle aspecten van wonen en zorg. Het kabinet reageert binnenkort op de aanbevelingen uit het rapport van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen.

Een greep uit ons leveranciersregister

PAM Galerij en Balkonverhoging B.V.
Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...
Vasco Group
Vasco is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa ...
Econtro
Het merkonafhankelijke platform voor beheer, monitoring en energiesturing ...