Meer met minder …

Meer met minder …

Gepubliceerd op:

Na een stormachtige periode - crisis, wanbeleid, invoering verhuurdersheffing – varen de koepelorganisatie Aedes en minister Blok weer langzamerhand op een zelfde koers: een sector gericht op het huisvesten van lagere inkomensgroepen. 

Partijen zijn het eens dat dat vraagt om investeringen in bestaande- en nieuwbouw en verduurzaming van de voorraad. Over de financiële ruimte daarvoor zijn de meningen verdeeld, maar een ding is duidelijk: er zal meer bereikt moeten worden met minder middelen.

De corporatiesector presteert ‘behoorlijk’, zo laat de minister optekenen in de Staat van de Volkshuisvesting. Gelet op de korte periode sinds de invoering van de nieuwe Woningwet (1 juli 2015) komen de effecten daarvan nog niet geheel tot uitdrukking; het nieuwe stelsel moet zich nog ‘settelen’. Toch is een afname van de goedkope scheefheid al zichtbaar, als gevolg van gerichte toewijzing en inkomensafhankelijke huurverhogingen. Tegelijkertijd stijgen de investeringen door de corporaties in duurzaamheid en energiebesparing navenant.
Goeds nieuws, maar het kan beter. Ingezette inspanningen moeten doorgezet worden, vindt de minister, en betaalbaarheid, het passend bouwen en verduurzaming van de voorraad zijn de aandachtspunten.

Dat kost geld en de discussie duurt voort of de sector dat aankan. Koepelorganisatie Aedes schrijft aan de Tweede Kamer dat corporaties een keuze hebben gemaakt voor betaalbaarheid en dat maatschappelijke en demografische ontwikkelingen investeringen in nieuwbouw en verduurzaming noodzakelijk maken. Iedereen is het erover eens dat er voldoende gebouwd moet worden de komende jaren om aan de vraag te voldoen. Echter, de verhuurdersheffing drukt zwaar op de financiële speelruimte en maakt investeringen risicovol en in veel gevallen onmogelijk, zo betoogt de vertegenwoordiger van de corporaties. In reactie liet de minister recent uitrekenen dat corporaties de financiële ruimte hebben om tussen 2016 en 2020 245.000 sociale woningen te realiseren, voldoende om aan de vraag te voldoen.

De discussie maakt duidelijk dat corporaties onder een vergrootglas liggen; zowel politiek als maatschappij kijken kritisch mee. Gezien de doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid en verduurzaming van de voorraad is meer dan ooit noodzakelijk om goed naar de eigen vastgoedportefeuille te kijken en strategische keuzes te maken met betrekking tot doelgroep beleid, prijsbeleid, onderhoudsbeleid, investeringsbeleid en financiën. Antea Group is hierin de partij die de complete begeleiding levert die corporaties in staat stelt zich te richten op het voeren van regie bij woningbouwontwikkeling. Wij zien een groeiende behoefte aan meerjarenplanning, de business case en beheer van de vastgoedportefeuille en kunnen daarin ondersteunen. Niet alleen bij nieuwe ontwikkeling is Antea Group de partij, maar ook bij herstructureringsopgaven in zowel de planvorming als in het omgevingsmanagement.

Julius van Manen -  Antea Group

Een greep uit ons leveranciersregister

Aareon
Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal) ...
Kingspan Light + Air
Experts op het gebied van brandveiligheid, daglichtconstructies, klimaattechniek, zonwering & louvre ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...