Eerste prestatieafspraken in Westelijke Mijnstreek

Eerste prestatieafspraken in Westelijke Mijnstreek

Gepubliceerd op:

Voor het eerst hebben gemeenten, corporaties én huurdersorganisaties in de Westelijke Mijnstreek regionale afspraken gemaakt rond het thema wonen. In deze prestatieafspraken 2016-2018 leggen de partijen vast hoe zij de komende jaren willen samenwerken. Speerpunt is het beschikbaar zijn van voldoende huurwoningen en de betaalbaarheid van deze woningen.

Bij de uitvoering van dit beleid zijn de volgende uitgangspunten aan de orde: zorgen voor voldoende woningen, passend bij de omvang van de bevolking en doelgroepen. Betaalbaarheid voor de sociale doelgroep, een divers aanbod aan woningen, kwalitatief goede woningen en een prettig woon- en leefmilieu in een aantrekkelijke regio.

De prestatieafspraken van Sittard-Geleen zijn in 2014 en 2015 verbreed naar regionale afspraken. “Elk jaar worden deze nieuwe regionale afspraken concreet gemaakt in een afzonderlijk document, de zogenaamde jaarschijf”, zegt wethouder Ruud Guyt (Wonen). “Hierin geven partijen concreet aan op welke wijze zij bijdragen aan het realiseren van de woonvisie.” Wethouder Guyt vult aan: “Partijen hebben afspraken gemaakt over terughoudend beleid bij de jaarlijkse huurverhoging en bij mutatie. Ook de effecten van de verkoop van sociale huurwoningen worden actief gemonitord. Verder is sloop nodig om de stedelijke vernieuwing op gang te houden. Gedurende de looptijd van de regionale prestatieafspraken slopen corporaties daarom alleen maar woningen voor vervangende nieuwbouw.”

Per 1 juli is de nieuwe Woningwet van kracht. In de woningwet is opgenomen dat een corporatie met haar werkzaamheden naar redelijkheid moet bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid, dat geldt in de gemeente(n) waar zij werkzaam is. Tegelijkertijd hebben huurdersbelangenorganisaties een stevigere positie gekregen. De huurdersbelangenorganisaties zijn een volwaardige partij geworden bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en corporaties.

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Lightronics B.V.
Altijd de juiste lichtoplossing ...